Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

A+ A A-

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej i ul. Polnej w Opatowie

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie 216,20 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, biegnącej od istniejącej studzienki sanitarnej na ul. Spacerowej do nowej studzienki sanitarnej na ul. Polnej w Opatowie oraz przyłącze (5,52 mb) do działki nr 665/5 na ul. Polnej. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności: wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne związane z wykopami oraz zasypaniem…
Czytaj dalej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Jasnej w Łęce Opatowskiej

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami o długości 86 mb z włączeniem do sieci kanalizacyjnej przebiegającej w ul. Kościelnej w Łęce Opatowskiej. Zakres obejmował w szczególności: wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej, wykopy liniowe, wykonanie podłoża pod rurociągi, ułożenie rur PVC-U, ułożenie odwodnienia liniowego, montaż uzbrojenia kanalizacyjnego, wykonanie próby szczelności przewodów, wykonanie obsypki rurociągów…
Czytaj dalej...

Przebudowy dróg gminnych – ul. Szpot i ul. Zielonej w Opatowie

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował:1) Przebudowę drogi gminnej – ul. Szpot w Opatowie, w tym:a) wykonanie robót ziemnych na długości 812,50 mb polegających na korytowaniu na głębokość 29 cm,b) ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 23,00 cm wg PN-S-06102 na poszerzeniu jezdni i poboczach,c) ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5…
Czytaj dalej...

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Biadaszki

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 946 mb wraz z przyłączami, z  włączeniem  do  istniejącej  sieci  wodociągowej PVCØ110 przebiegającej  w poboczu drogi  gminnej, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Biadaszki (tzw. Morawina).  Zakres robót obejmował w szczególności: wytyczenie trasy sieci wodociągowej, wykopy liniowe, wykonanie podłoża pod rurociągi, ułożenie 864 mb rurociągów wodociągowych z rur…
Czytaj dalej...

Wykonanie ogrodzeń łącznej długości ok. 240 mb w miejscowościach Siemianice, Opatów, Kuźnica Słupska w Gminie Łęka Opatowska

 • Dział: Własne
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia dotyczył prowadzenia robót w zakresie wykonania, dostawy i montażu ogrodzenia w tym: ZADANIE 1 - 92 mb ogrodzenia przy boisku sportowym w Siemianicach: przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia, osadzenie słupków w fundamentach, osadzenie słupków przybramowych, montaż siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek. ZADANIE 2…
Czytaj dalej...

Przebudowa 174 mb drogi gminnej – ul. Reymonta w Opatowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i rigolą rozsączajacą wody deszczowe w postaci skrzynek rozsączających oraz przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z włączeniem w drogę powiatową nr 5701P o szerokości 4,5 m, na odcinku ul. Reymonta w Opatowie (od ul. Radosnej do ul. Mickiewicza; od km…
Czytaj dalej...

Budowa sieci wodociągowej Trzebień – Opatów (I etap – węzły W1-W7 oraz II etap – węzły W7-W26)

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 1788 mb wraz z przyłączami o długości 204 mb, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Trzebień i Opatów (gm. Łęka Opatowska) na gruntach prywatnych wzdłuż pasa drogowego oraz w poboczu pasa drogi powiatowej. Zakres robót obejmował w szczególności: wytyczenie trasy sieci wodociągowej, wykopy liniowe, wykonanie podłoża pod rurociągi,…
Czytaj dalej...

Przebudowa i rozbudowa o podjazd dla osób niepełnosprawnych budynku mieszkalnego na przychodnie lekarską w miejscowości Opatów – etap II

 • Dział: Własne
Przedmiotowa inwestycja była kontynuacją zadania rozpoczętego w październiku 2010 r. I etap robót budowlanych w byłym „mieszkaniu lekarskim” objął rozbiórkę istniejącego stropodachu, wykonanie nowej więźby i pokrycia z blachodachówki, wymurowanie kominów oraz wykonanie instalacji odgromowej. Z kolei etap II inwestycji zakończony w czerwcu 2016 r. objął montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji wodno -…
Czytaj dalej...

Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalonce w Gminie Łęka Opatowska

 • Dział: Własne
Zakres wykonanych robót obejmował wytyczenie utwardzanego terenu, wykorytowanie terenu na całej szerokości na podjeździe i na chodniku wraz z wywozem ziemi, wykonanie podbudowy z betonu, pomurowanie obrzeży z kostki granitowej 10x12 cm - ok. 55 mb, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej koloru szarego i grafitowego o wymiarach 20x10x6 cm na podsypce cementowo – piaskowej…
Czytaj dalej...

Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w miejscowości Biadaszki w Gminie Łęka Opatowska

 • Dział: Własne
W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie wraz z furtkami i bramami o długości 330 mb. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia, osadzenie słupków w stopach betonowych, osadzenie podmurówki oraz słupów przybramowych, montaż siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej, montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek. Na realizację ww. zadania Gmina Łęka Opatowska przeznaczyła…
Czytaj dalej...

Modernizacja kotłowni olejowej przy Zespole Szkół w Łęce Opatowskiej do spalania pelletu

 • Dział: Własne
Zakres rzeczowy robót obejmował: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe polegające na: a) demontażu istniejącego palnika olejowego poprzez zdemontowanie i zabezpieczenie w celu składowania jako palnik rezerwowy, b) demontażu w niezbędnym zakresie instalacji oleju opałowego doprowadzającego paliwo do palnika w taki sposób aby w jak najkrótszym czasie i przy minimalnym nakładzie prac przywrócić możliwość zasilania palnika…
Czytaj dalej...

Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Łęce Opatowskiej

W ramach realizacji zadania zagospodarowano przestrzeń wokół boiska sportowego w Łęce Opatowskiej poprzez jego doposażenie w: bramki do gry w piłkę nożną, 8 szt. ławek,  5 szt. koszy na odpady oraz 2 szt. stojaków na rowery. Wkomponowanie w otoczenie ww. elementów poprawiło estetykę wsi oraz bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kompleksu.  Całkowita wartość inwestycji wyniosła…
Czytaj dalej...

Miejsce spotkań integracyjnych w Rakowie

W ramach zadania stworzone zostało estetyczne miejsce relaksu i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców wsi Raków począwszy od najmłodszych dzieci po seniorów. Na placu znajdującym się tuż obok Izby Pamięci Wsi Raków, w otoczeniu „Koloseum” - boiska sportowego, będącego centrum życia społecznego miejscowości, na którym odbywa się większość imprez plenerowych ustawiono 4 stoły piknikowe, w tym…
Czytaj dalej...

Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski

W ramach przedsięwzięcia „Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski” przy Zespole Szkół w Siemianicach oprócz uporządkowania istniejących miejsc parkingowych oraz wyremontowania nawierzchni drogi manewrowej utworzony został plac edukacyjny, na który składa się tzw. „kreatywna strefa gier” zawierająca 6 gier podwórkowych (alfabet, tablica matematyczna, twister, labirynt, naśladuj mnie, klasy) oraz strefa historyczna na której wyeksponowane zostały historyczne kamienie…
Czytaj dalej...

Remont placu zabaw w Piaskach

W ramach realizacji projektu po przekazaniu placu budowy firmie remontowej przystąpiono do wykonania prac ziemnych i przygotowawczych, wykonania nawierzchni bezpiecznej,  montażu urządzeń zabawowych (wielofunkcyjny zestaw zabawowy – sprawnościowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak sprężynowy (2 szt.), piaskownica (2 szt.) wraz z wytyczeniem i osadzeniem fundamentów. Na placu zabaw zamontowano także 2 ławki, kosz na…
Czytaj dalej...

Rozbudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie o oddział żłobkowy wraz z wyposażeniem

    Przedmiotem projektu było poszerzenie zakresu świadczonej opieki w placówce przedszkolnej trójoddziałowej, wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Opatowie, o jeden oddział żłobkowy dla 20 dzieci. Prace budowlane związane z rozbudową Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie obejmowały w szczególności: rozbudowę budynku trzyoddziałowego przedszkola o oddział żłobkowy wraz z niezbędnymi instalacjami, przebudowę z rozbudową zewnętrznych…
Czytaj dalej...

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Biadaszki i Łęka Opatowska

Przebudowa drogi gminnej – dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Biadaszki (dz. 305) obejmowała następujący zakres rzeczowy: wykonanie robót ziemnych na długości 90,00 mb polegających na korytowaniu na głębokość 38 cm oraz wyprofilowanie poboczy warstwą gr. 15,00 cm z kamienia łamanego typu „niesort”, ułożenie podbudowy z chudego betonu 2,5 MPa gr. 10,00 cm wg PNS-96013,…
Czytaj dalej...

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łęca Opatowskiej i Szalonce

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował: W miejscowości Łęka Opatowska: wykonanie robót ziemnych na długości 458,00 mb polegających na korytowaniu na głębokość od 10 cm do 28 cm oraz wyprofilowanie i utwardzeniem poboczy warstwą gr. 15 cm z kamienia łamanego – typu niesort, ułożenie dolnej warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15,00 cm wg…
Czytaj dalej...

Sołectwo Lipie pięknieje

W ramach przedsięwzięcia sala wiejska znajdująca się w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu wyposażona została w krzesła bankietowe oraz w lampy sufitowe i kinkiety. Ponadto, w ramach projektu zakupiono namiot wykorzystywany na różnego rodzaju imprezy plenerowe. W ramach przedsięwzięcia zakupiono także aparat fotograficzny. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 914,11 zł, z czego 4…
Czytaj dalej...

Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Opatowie

W ramach przedsięwzięcia teren obok boiska wielofunkcyjnego w Opatowie uatrakcyjniony został o stół piknikowy z ławkami i planszami do gry, atestowane bramki z siatkami, stojaki na rowery oraz betonowe kosze na śmieci. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 997,00 zł, z czego 3 683,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z programu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych…
Czytaj dalej...

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2015-2020

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował stworzenie bazy danych zawierających informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie Łęka Opatowska w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych oraz opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2015-2020. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialne było Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Cała inwestycja opiewała na kwotę 29…
Czytaj dalej...

PUMPTRUCK - rekreacja na rowerze

Zakres inwestycji obejmował utworzenie rowerowego parku rekreacji w miejscowości Łęka Opatowska. Utworzony park-pętla, gdzie można jeździć bezpiecznie na wszystkich typach rowerów - górskich, BMX, z amortyzacją i bez amortyzacji. Park jest ogólnodostępny, umiejscowiony w sąsiedztwie boiska sportowego do piłki nożnej, sali gimnastycznej, zabytkowego parku i szkoły. Tego typu park jest pierwszym w gminie a drugim…
Czytaj dalej...

Fitpark 50+

W ramach operacji dokonano montażu siłowni zewnętrznej przeznaczonej przede wszystkim do osób 50 +, jak również dla pozostałych mieszkańców miejscowości Łęka Opatowska, a także miejscowości ościennych, chcących zachować lub poprawić sprawność fizyczną. Siłownia jest miejscem ogólnodostępnym dla społeczności lokalnej. W ramach realizacji projektu zamontowano urządzenia takie jak: stepper z prasą nożną, przywodziciel połączony z odwodzicielem,…
Czytaj dalej...

Uzupełnienie miejsca rekreacji dla dzieci – placu zabaw w Łęce Opatowskiej

W ramach realizacji operacji dokonano remontu i wyposażenia miejsca rekreacji - placu zabaw w centrum miejscowości Łęka Opatowska. Plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Łęka Opatowska, boiska sportowego, zabytkowego parku. W ramach realizacji projektu wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, nawierzchnię bezpieczną, uzupełniono ogrodzenia, zrekonstruowano istniejący trawnik  oraz zamontowano urządzenia zabawowe na nawierzchni…
Czytaj dalej...

Wyposażenie miejsca rekreacji dla dzieci – placu zabaw w Opatowie

W ramach realizacji operacji dokonano remontu i wyposażenia miejsca rekreacji - placu zabaw w miejscowości Opatów. Plac ten znajduje się w sąsiedztwie przedszkola i biblioteki. W ramach realizacji projektu wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe obok już istniejących. Wszystkie zakupione i zamontowane  elementy placu zabaw posiadają wymagane atesty, co gwarantuje…
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Utwardzenie dróg gminnych

27-07-2021 Wyświetleń:25 Aktualności

Zakończona została dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne...

Gminny punkt konsultacyjno–informacyjny …

27-07-2021 Wyświetleń:36 Aktualności

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej...

MOBILNY PUNKT SPISOWY - Szalonka

26-07-2021 Wyświetleń:29 Aktualności

Informujemy, że w dniu 29.07.2021 (czwartek) w Szalonce...

Informacja o stanie konta ubezpieczonego…

23-07-2021 Wyświetleń:14 Ogłoszenia

ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego...

kolejna odsłona tarczy

23-07-2021 Wyświetleń:13 Ogłoszenia

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy...

Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu…

22-07-2021 Wyświetleń:51 Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na szkolenie...

MOBILNY PUNKT SPISOWY

19-07-2021 Wyświetleń:110 Aktualności

Informujemy, że w dniu 24.07.2021 (sobota) w Rakowie...

1 mln wniosków o "Dobry start"

16-07-2021 Wyświetleń:27 Ogłoszenia

Już 1 mln wniosków dla blisko 1,5 mln...