Logo
Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych
 w 2015 r.

 1. I.   Rodzaj zadania:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 • organizacja zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych
 • zakup sprzętu sportowego
 • udział w zawodach, turniejach, rozgrywkach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim
 • szkolenia młodzieży w zespołowych grach sportowych
 • utrzymanie boisk w stanie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek (czystość trawy, koszenie, nawadnianie, nawożenie itp.)

 

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 • Wspieranie przedsięwzięć artystycznych, imprez kulturalnych
  i upowszechnianie kultury na terenie Gminy Łęka Opatowska
 • Wspieranie rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy
 • Realizacja projektów mających na celu wspieranie różnorodnych form promocji gminy

 

 1. II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 • kwota w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosi 50 000,00 zł
 •  w 2014 r.  wynosiła 45 000,00 zł

 

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 • kwota w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosi 10 000,00 zł
 • w 2014 r. wynosiła 0,00 zł

 

 1. III.   Zasady przyznawania dotacji:

 

 • Realizacja zadania odbywać się będzie w formie wspierania zadania publicznego
 • Rozpatrywane są wyłącznie oferty, które zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, w takim wypadku podmiot jest zobowiązany do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania
 • Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym
 • Za wkład własny uważa się wkład finansowy, rzeczowy i osobowy
 • Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. IV.  Termin i warunki realizacji zadania
 1. Termin realizacji zadań – od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest: dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana.
 1. V.  Termin składania ofert:

Oferty konkursowe na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania prosimy składać w kopercie z adnotacją: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2015”  bądź „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015”, do dnia 02.02.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska, osobiście lub pocztą tradycyjną.

 1. VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Oferty w trybie konkursowym rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Kryteria formalne

 

 • Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert
 • Czy podmiot występujący o dotację jest podmiotem zarejestrowanym/ zaewidencjonowanym
 • Czy podmiot posiada własny rachunek bankowy
 • Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert
 • Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty
 • Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
 • Czy do oferty są dołączone wymagane załączniki

 

 1. Kryteria merytoryczne

 

 • Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – od 1 do 3 pkt.
 • Rzetelność i racjonalność kosztorysu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 1 do 6 pkt.
 • Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie – od 1 do 6 pkt.
 • Udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego od 0-10% własnego wkładu finansowego – 1 pkt. , od 10,1% do 20% własnego wkładu finansowego – 2pkt., powyżej 20% własnego wkładu finansowego – 3 pkt.
 • Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 1 do 3 pkt.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wydruk odpisu KRS lub aktualny odpis z rejestru (wyciąg z ewidencji)
 2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu zawierający aktualne dane
 3. Upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli osoby te nie są wskazane w dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

Formularz oferty dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska www.leka-opatowska.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska w zakładce „ogłoszenia”. Wybór ofert na wykonanie zadania dokonany zostanie w ciągu 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                       /-/ Adam Kopis

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek