Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

.

A+ A A-

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim w 2016 roku

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1585), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ  w 2016 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 13/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 04 kwietnia do 20 kwietnia.

          Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2 h i pracować będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.

          Komisja ta jest właściwa terytorialnie dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gmin: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

          Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze indywidualnych wezwań.

          Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1997 r.;
 2. mężczyzn  urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach 1995-1996, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej
   i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
   o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa
  w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

 1. wójtowi lub burmistrzowi:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 1. powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia, oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia  (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową. 

          Ważne jest więc, aby podczas stawiennictwa przedstawić powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, mogącą świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i  badania specjalistyczne  oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne. Osoby,  które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje  ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie i historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.

          W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej określana zostaje kategoria zdrowia danej osoby wskazująca zdolność, czasową niezdolność, niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju lub trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. -  A, B, D,  lub E). Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej  w formie decyzji administracyjnych.

         W ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiego orzeczenia każdy, niezależnie od kategorii zdolności, jaką wobec niego orzeczono, ma prawo wnieść pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, jeżeli nie jest zadowolony z wydanego orzeczenia.  

         Po tym okresie orzeczenie staje się prawomocne. Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę, która się odwołuje i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać przedstawienia przez tę osobę dokumentacji medycznej, a także skierować ją  na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną. 

          Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu, leczenia szpitalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza.  Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się
w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

         Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

         W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

          Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.).

          Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące stosunku do służby wojskowej są obowiązkowe i ważne są przede wszystkim dla samych zainteresowanych (osoby wezwane do kwalifikacji), dlatego też najprostszym rozwiązaniem jest stawienie się do kwalifikacji przed Powiatową Komisją Lekarską w Kępnie

          W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z przedstawicielem burmistrza lub wójta zajmującym się kwalifikacją wojskową, właściwej gminy ze względu na Państwa zamieszkanie lub z Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie  tel. 62 78 28 958.

Załącznik:

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku …

26-02-2021 Wyświetleń:85 Aktualności

22-24 lutego 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w...

Program Stypendialny Horyzonty

25-02-2021 Wyświetleń:9 Ogłoszenia

Ruszyła rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty...

DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczn…

24-02-2021 Wyświetleń:13 Ogłoszenia

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego i  Klinika Otolaryngologii...

101 URODZINY NAJSTARSZEGO MIESZKAŃCA GM…

24-02-2021 Wyświetleń:1060 Aktualności

Dnia 20 lutego 2020r. swoje 101 urodziny obchodził...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na…

23-02-2021 Wyświetleń:21 Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji...

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklęt…

23-02-2021 Wyświetleń:54 Aktualności

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych...

E-wizyta w ZUS w języku migowym

23-02-2021 Wyświetleń:9 Ogłoszenia

Informacja prasowa Szacuje się, że liczba osób głuchych w...

Konkurs "Tradycyjna Palma Wielkanoc…

22-02-2021 Wyświetleń:40 Aktualności

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z...

Orlik czynny od 1 marca

22-02-2021 Wyświetleń:33 Aktualności

Od 1 marca  po zimowej przerwie swoją działalność...