Logo
Wydrukuj tę stronę

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 25/21
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2021 r.


w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyoskiego.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3, 3a, 4, 7, 8a, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2368) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jako obszary, które są szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw (obszary wysokiego ryzyka) wyznacza się powiaty: kępioski, kaliski, miasto Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski oraz wolsztyoski.
§ 2. Na obszarach wysokiego ryzyka, o których mowa w § 1, nakazuje się:
1) przeprowadzad oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeo, po każdym wywozie z nich drobiu;
2) przeprowadzad oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeo, przed każdym wstawieniem do nich drobiu;
3) uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii na wprowadzenie drobiu do gospodarstwa.
§ 3. Na obszarach wysokiego ryzyka, o których mowa w § 1, zakazuje się:
1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:
a) ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii uznaje za wystarczające; lub
b) gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) chowu drobiu w różnym wieku w tym samym budynku w gospodarstwach, z których drób lub jaja są wprowadzane na rynek;
3) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
4) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;
5) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mied dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;
6) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;
7) wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; chyba że właściwy powiatowy lekarz weterynarii zezwoli na to, pod warunkiem że:
a) działania te są prowadzone w oddzieleniu od innych gospodarstw; oraz
b) drób przeznaczony na odnowę populacji został przebadany wirusologicznie zgodnie z rozdziałem IV pkt 4 lit. a) podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków zawartego w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE (6) i wyniki tego badania były negatywne, to znaczy nie stwierdzono obecności grypy ptaków w próbkach pobranych z każdej jednostki produkcyjnej w ciągu 48 godzin przed wypuszczeniem tego drobiu.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kępnie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kaliszu, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrzeszowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wolsztynie, Staroście Kępioskiemu, Staroście Kaliskiemu, Staroście Ostrowskiemu, Staroście Ostrzeszowskiemu, Staroście Wolsztyoskiemu, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kaliszu, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrzeszowie, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wolsztynie, Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzom, Wójtom i Prezydentom Miast na terenie powiatu kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisz, powiatu ostrowskiego, powiatu ostrzeszowskiego oraz powiatu wolsztyoskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zielioski

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek