Menu

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

 

logo bip+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

.

A+ A A-

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 25/21
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2021 r.


w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyoskiego.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3, 3a, 4, 7, 8a, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2368) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jako obszary, które są szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw (obszary wysokiego ryzyka) wyznacza się powiaty: kępioski, kaliski, miasto Kalisz, ostrowski, ostrzeszowski oraz wolsztyoski.
§ 2. Na obszarach wysokiego ryzyka, o których mowa w § 1, nakazuje się:
1) przeprowadzad oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeo, po każdym wywozie z nich drobiu;
2) przeprowadzad oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeo, przed każdym wstawieniem do nich drobiu;
3) uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii na wprowadzenie drobiu do gospodarstwa.
§ 3. Na obszarach wysokiego ryzyka, o których mowa w § 1, zakazuje się:
1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, chyba że:
a) ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa i stosowane środki zmniejszające ryzyko, które właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii uznaje za wystarczające; lub
b) gatunki drobiu inne niż kaczki i gęsi są wykorzystywane jako zwierzęta wskaźnikowe zgodnie z postanowieniami właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) chowu drobiu w różnym wieku w tym samym budynku w gospodarstwach, z których drób lub jaja są wprowadzane na rynek;
3) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
4) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;
5) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mied dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;
6) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum;
7) wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych; chyba że właściwy powiatowy lekarz weterynarii zezwoli na to, pod warunkiem że:
a) działania te są prowadzone w oddzieleniu od innych gospodarstw; oraz
b) drób przeznaczony na odnowę populacji został przebadany wirusologicznie zgodnie z rozdziałem IV pkt 4 lit. a) podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków zawartego w załączniku do decyzji Komisji 2006/437/WE (6) i wyniki tego badania były negatywne, to znaczy nie stwierdzono obecności grypy ptaków w próbkach pobranych z każdej jednostki produkcyjnej w ciągu 48 godzin przed wypuszczeniem tego drobiu.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kępnie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kaliszu, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrzeszowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wolsztynie, Staroście Kępioskiemu, Staroście Kaliskiemu, Staroście Ostrowskiemu, Staroście Ostrzeszowskiemu, Staroście Wolsztyoskiemu, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kaliszu, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrzeszowie, Paostwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wolsztynie, Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzom, Wójtom i Prezydentom Miast na terenie powiatu kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisz, powiatu ostrowskiego, powiatu ostrzeszowskiego oraz powiatu wolsztyoskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zielioski

Powrót na górę

Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 520
sekretariat@leka-opatowska.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

+48 62 78 14 533
usc@leka-opatowska.pl  

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?c=651

Najważniejsze nr. telefonów

 

Sekretariat: +48 62 7814 520
Wójt Gminy: +48 62 7814 522 
Skarbnik Gminy: +48 62 7814 528 
Sekretarz Gminy: +48 62 7814 523 
USC/Ewid. Ludności: +48 62 7814 533 
Ref. Budownictwa i Gosp. Kom.: +48 62 7814 531
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja: 997
Numer ratunkowy: 112

Najczęściej czytane

Programu Stypendiów Pomostowych

21-06-2021 Wyświetleń:4 Ogłoszenia

                                                                                                               Fundacja Wrota Wielkopolski informuje tegorocznych maturzystów o...

Od 1 lipca br. zmiana w wydawaniu worków…

21-06-2021 Wyświetleń:9 Odpady

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br...

Robotyka i programowanie z LEGO – DZIEJE…

21-06-2021 Wyświetleń:57 Aktualności

9 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej...

Od 1 lipca br. zmiana w wydawaniu worków…

21-06-2021 Wyświetleń:345 Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br...

Ogólnopolski program profilaktyki czerni…

21-06-2021 Wyświetleń:15 Aktualności

W Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęka Opatowska...

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH …

18-06-2021 Wyświetleń:20 Odpady

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA...

Punkt konsultacyjno – informacyjny progr…

18-06-2021 Wyświetleń:86 Aktualności

W dniu 10 czerwca 2021r. Gmina Łęka Opatowska...

Przypominamy! Trwa Narodowy Spis Powszec…

17-06-2021 Wyświetleń:33 Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO, Przypominamy, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności...