Logo
Wydrukuj tę stronę

Informacja dla rolników, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do programu usuwania folii rolniczych

Informacja dla rolników, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do programu usuwania folii rolniczych

W związku z przystąpieniem Gminy Łęka Opatowska do programu: „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz mając na uwadze,  że udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami Pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), koniecznym jest pozyskanie informacji  pozwalających na ocenę dopuszczalności pomocy de minimis  dla poszczególnych rolników.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do rolników, którzy w listopadzie 2019 roku zadeklarowali zamiar przystąpienia do programu i oddania odpadów,  o niezwłoczne przedłożenie następujących dokumentów:

  1. kserokopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (2018, 2019, 2020), albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 1),
  2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (załącznik nr 2).

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w terminie do 05 czerwca  2020r. do godz. 15.30 do  Urzędu Gminy w  Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

Rolnicy, który nie złożą w/w dokumentów, zostaną skreśleni z listy osób, którym folia będzie odbierana.

Gmina Łęka Opatowska - wszelkie prawa do treści zastrzeżone | Polityka prywatności strony
Administrator serwisu: Przemysław Mrózek