Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Łęce Opatowskiej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani.

Komisja została powołana przez Wójta Gminy. Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, gminna komisja dysponuje środkami finansowymi uzyskanymi na te cele z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych przez Urząd Gminy przedsiębiorcom.

Informacje na temat możliwości podjęcia terapii, zgłoszenia uzależnionego członka rodziny, uzyskania wsparcia można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub osobiście z członkiem komisji: Danutą Gąszczak tel.:627814525 w godzinach urzędowania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.30, w czwartek od godz. 7.00 do 18.00, w piątek od godz. 7.00 do 13.00

Wniosek do gminnej komisji może złożyć każda osoba lub instytucja, która posiada informację  o osobie  nadużywającej alkohol, której zachowanie  powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

PDFWniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.pdf (59,28KB)
Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania ze wsparcia!

PDFDiagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Łęka Opatowska.pdf (4,24MB)

PDFGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2022 - 2025.pdf (365,45KB)

Otwórz się na pomoc - ALKOHOL

Otwórz się na pomoc - DOPALACZE