Wójt Gminy Łęka Opatowska realizując obowiązek wynikający z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (T. j. Dz. u. z 2022r. poz. 1277 ze zm.) informuje o funkcjonującym w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP  tj. 15 października 2023r., na terenie Gminy Łęka Opatowska bezpłatnym transporcie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęka Opatowska pod poniższym odnośnikiem:

https://lekaopatowska.bip.net.pl/?a=9148