Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiłek w szkole i w domu

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc osobom o niskich dochodach, które znajdują się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Adresaci programu:
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

- tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o dożywianie.pdf (37,72KB)
PDFZaświadczenie o wynagrodzeniu.pdf (90,21KB)
 

PDFProgram Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023.pdf (644,40KB)
DOCXPlakat Posiłek w szkole i w domu 2022 r.docx (1,45MB)